KOGNITIV BETEENDETERAPI &
ACT
(Acceptance and Commitment Therapy)


 

KOGNITIV BETEENDETERAPI

KBT är ett paraplybegrepp som innefattar många olika terapiformer av psykologisk behandling. Syftet är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man antar skapar psykologiska problem med mer funktionella beteenden, och därmed minska symtom samt förebygga att de återkommer.

Detta gör vi genom att:

• Öka förståelsen för vad det är som gör att problem kan uppstå och vilka faktorer som upprätthåller dem.

• Arbeta med att förändra tanke- och beteendemönster för att bättre kunna hantera problemen.

• Träna på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att hantera problemen och förebygga att de återkommer.

Beteenden inte bara sådant som vi gör, utan innefattar även kroppsliga reaktioner och tankeprocesser.

I KBT arbetar man framför allt med fokus på nuet och framtiden. Insikt om sin historia är ofta viktigt, men för att åstadkomma en konkret förändring i sitt liv behöver man arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden man upplever i nutid.

Det som gör att problemen inte försvinner, eller kanske till och med ökar, kan dessutom vara något annat än det som gjorde att de en gång uppstod. Därför behöver båda dessa aspekter finnas med i terapin.

FÖR VEM?

KBT är hjälpsamt för människor som vill åstadkomma en konkret förändring i sitt liv.

Det kan handla om att hitta nya sätt att tänka och göra för att ersätta det som tidigare inte fungerade eller var förenligt med mål och värderingar i livet.

Likaså de coachande hälsosamtalen lägger stor vikt att vi framförallt förändrar det vi gör för att befästa vår inre motivation. Här ligger ofta fokus på att förändra kost- eller träningsvanor samt att hitta mål som utgör ett meningsfullt liv.

Målgruppen är således inte specifik men KBT är även effektivt i behandling mot :
oro
nedstämdhet
ångest
depression
stress
sömnproblem och
specifik fobi med mera.

KBT är en målorienterad behandlingsform där man sätter upp mål i början av terapin som man sedan arbetar mot. På så sätt vet både terapeuten och klienten vad som är syftet med terapin och det blir tydligt om terapin hjälper en att nå målen eller om den behöver förändras.

Stor kraft läggs ner på att man ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att dessa inte längre utgör ett stort hinder i livet.

HUR GÅR DET TILL?

En kognitiv beteendeterapi inleds alltid med en noggrann beteendeanalys där vi analyserar vad som är det problematiska beteendet, vad det är som utlöser det och vilka konsekvenser det får. Med andra ord: vilken funktion beteendet fyller. Först därefter kan man se vad man behöver göra för att en ny inlärning ska komma till stånd.Inom KBT arbetar man främst med det som är aktuellt här och nu. Behandlingen bygger inte enbart på samtal, utan också på praktiska övningar. KBT är något man GÖR ☺ Klienten får hemuppgifter och får lära sig metoder som kan vara av nytta även i framtida problem. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp.Det vanligaste är att vi träffas en gång i veckan under den aktiva behandlingsfasen och behandlingen kan pågå mellan 5-20 veckor.

Wenche Hellström är beteendevetare och utbildad i grundläggande psykoterapi inom KBT med ACT profil. Hon har arbetat på ProTreatment i 18 år och de flesta har mött henne i olika hälsosammanhang såsom i massageterapirummet, i gymet, på träningspassen, företagshälsovården och samtalsterapin.

Regelbunden handledning för terapeuten sker löpande för att kvalitetssäkra terapin.

BOKA TID

Klicka på länken för att göra en onlinebokning:

https://protreatmentihalmstad.kaddio.com/booking/cal
Eller ring:
Magnus Hellström 0736-227940
Wenche Hellström 0733-224617
Anette K Rolfsson 0736-227940

info@protreatment.se
Uteblivna tider och bokningar utan avbokning inom 24 timmar före din bokade tid kommer att debiteras till 100 procent av kostnaden.